Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f.:s hederspris

NAF:s finska avdelnings hederspris kan beviljas till en person eller en persongrupp, som på ett avgörande sätt har ökat kännedomen av nordisk förvaltning, har utvecklat nordiskt samarbete eller på annat sätt har förtjänstfullt främjat förverkligandet av föreningens syfte. Första hederspriset beviljades år 2006.

 

Hederspristagare

2020 Verkställande direktör Kai Koivumäki, Nordens Välfärdscenter

2017 Professor Eija Mäkinen, Vasa universitet

2014 Juris doktor, domare vid Europeiska unionens domstol Allan Rosas

2012 Minister Ole Norrback

2009 Juris doktor, doktor i statsvetenskap, Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Hallberg

2008 Professor Lena Marcusson, Uppsala univeristet (Sverige)

2007 Juris doctor h.c., riksdagsledamot Jacob Söderman

2006 Juris doktor, Högsta förvaltningsdomstolens president Antti Suviranta

 

Förfarande

Föreningens höstmöte väljer en hedersprisnämnd för en treårig verksamhetsperiod. Höstmötet utnämner nämndens ordförande och två medlemmar på basis av deras godkännande.

Hedersprisnämnden lämnar in sitt förslag om hederspristagare jämte motivering till föreningens styrelse, som fattar beslut om beviljande av hederspriset. Även andra kan lämna in förslag om hederspristagare med motivering till styrelsen, varefter styrelsen ber ett utlåtande om hedersprisförslaget av hedersprisnämnden.

Hedersprisnämnden består åren 2022-2024 av förvaltningsrådet Eija Siitari (ordförande), professor Leena Halila sekä professor Lasse Oulasvirta.

Föreningens stipendie- och hedersprisstadgar finns här (på finska).