Nordisk Administrativt Tidsskrift (NAT)

 

Länk till NAT:s online-publikation: https://www.djoef-forlag.dk/publications/nat/index.php.

 

Nordens äldsta tvärvetenskapliga tidskrift

Nordiska Administrativa Förbundet ger ut Nordisk Administrativt Tidsskrift -tidskriften. Tidskriften har starka rötter och har getts ut allt sedan år 1920. Tidskriften är därmed en av Nordens äldska tvärvetenskapliga och mest ansedda tidskrifter.

Den vetenskapliga tidskriften sammanför både experter inom förvaltning och vetenskap vars forskningsintressen berör förvaltning. Forskningsintresset kan exempelvis ha ett juridiskt, ekonomiskt, förvaltnings- eller statsvetenskapligt perspektiv. Tvärvetenskap är tidskriftens klara och traditionella strategi. Målet är också att jämföra olika nordiska erfarenheter och belysa dessa med hjälp av såväl expertinlägg som vetenskapliga artiklar.

Tidskriften sammankopplar föreningens olika nationella avdelningar och beskriver deras verksamhet såsom även aktuella förvaltningsrelaterade händelser i de olika länderna. Med hjälp av både inlägg av både experter och forskare försöker tidskriften väcka en samnordisk diskussion om nordiska värden och förvaltningens utveckling inom såväl de nordiska länderna såsom också inom Europa och världen.

På grund av förändringar i Nordiska ministerrådets stöd blev det ett uppehåll i tidskriftens utkomst under årena 2007-2010. Från och med år 2012 har tidskriften gått över till elektronisk publikation. Trots detta publiceras det i slutet av året ett mera omfattande nummer i tryckt form. De äldre upplagorna finns tillgängliga i många vetenskapliga bibliotek.

Tidskriften utkommer under våren i april-maj och under hösten i september-oktober, samt under vintern kring årsskiftet.

Tidskriftens huvudredaktion är i Finand. Chefredaktören är Niina Mäntylä (FöD, JM, universitetslektor i offentlig rätt vid Vasa universitet) och redaktionssekreteraren är Laura Perttola (FöM, FM, universitetslärare i offentlig rätt vid Vasa universitet). Därutöver har tidskriften lokala redaktörer i varje Nordiskt land.

 

Erbjud artiklar

NAT tidskriften tar gärna emot översikter, kommentardiskussioner, bok recenssioner och vetenskapliga artiklar som berör tidskriftens område. Man kan även publicera kommentardiskussioner om vetenskapliga artikler som väckt intresse.

De vetenskapliga artiklarna genomfår en referee-granskning genom att två externa experter granskar artikelns publikationsmöjligheter.

 

Möjlighet till avgiftsfri översättning

NAF:s Finska avdelning har avsatt medel för att avgiftsfritt kunna översätta de artiklar som godkänts för att publiceras i tidskriften från finska till svenska. Ta kontakt med chefredaktören ifall du vill ha mera information.