Föreningens stipendie- och hedersprisstadgar

Yleistä

1 §

Yhdistys voi myöntää apurahoja ja tunnustuspalkintoja tarkoituksensa toteuttamiseksi.

2 §

Apurahoja ja tunnustuspalkintoja voidaan myöntää yhdistyksen kokouksen tähän tarkoitukseen osoittaman määrärahan puitteissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta. Yhdistyksellä voi olla myös toimintarahasto.

Apurahat

3 §

Apurahoja voidaan myöntää pohjoismaiden julkiseen hallintoon liittyvään 1 §:n mukaiseen toimintaan. Apurahalla voidaan tukea osallistumista pohjoismaiseen kokoukseen, tutustumista toisen pohjoismaan hallintoon, tutkimuksen suorittamista tai muuta vastaavaa tarkoitusta.

4 §

Apurahoja voidaan myöntää oikeus- ja yhteiskuntatieteen tai muun julkishallintoon liittyvän tieteenalan opiskelijoille ja tutkijoille sekä julkishallinnossa ja tuomioistuimessa toimiville.

Tunnustuspalkinto

5 §

Tunnustuspalkinto voidaan antaa henkilölle tai henkilöryhmälle, joka on merkittävällä tavalla lisännyt pohjoismaiden hallinnollisten olojen tuntemusta, kehittänyt pohjoismaista yhteistyötä tai muulla tavalla ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

Menettely

6 §

Apurahoja koskevat hakemukset ja tunnustuspalkintoa koskevat ehdotukset toimitetaan yhdistykselle, jonka hallitus päättää apurahojen ja tunnustuspalkinnon myöntämisestä. Hakemukset ja ehdotukset on perusteltava.

7 §

Hallituksen tulee pyytää tunnustuspalkintoa koskevasta ehdotuksesta lausunto lautakunnalta, johon yhdistyksen kokous nimeää puheenjohtajan ja kaksi jäsentä näiden suostumuksen perusteella.

8 §

Apurahan saajan on toimitettava yhdistykselle kertomus apurahan käytöstä.

9 §

Hallitus voi päättää tarkemmin apurahojen myöntämistä ja käyttöä koskevasta menettelystä sekä myöntämiseen ja käyttöön liittyvistä ehdoista samoin kuin tunnustuspalkintojen myöntämistä koskevasta menettelystä ja ehdoista.

10 §

Hallitus tiedottaa tarkoituksenmukaisella tavalla apurahoista ja tunnustuspalkinnosta sekä niistä koskevasta menettelystä.