Stipendier

Ansökningstiden för Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f.:s forsknings- och publiceringsstipendiers är i regel årligen februari - april. Ansökningstiden för resestipendier är kontinuerlig.

Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f. beviljar årligen stipendier. Stipendier kan beviljas till forskare inom juridik eller samhällsvetenskap eller annat vetenskapsområde inom offentlig förvaltning eller till personer som arbetar inom offentlig förvaltning eller domstolsväsendet.

Ur ansökan ska framgå hur syftet för stipendiets användningssyfte upprätthåller och/eller främjar intresset för offentlig förvaltning och förvaltningsrättskipning (anknytning till förvaltning) samt ökar kunskapen om förhållandena inom förvaltningen i de andra nordiska länderna eller i någon av de nordiska länderna (nordisk anknytning). 

NAF beviljar följande stipendier:

  • Forskningsstipendium, som beviljas till forskning inom nordisk förvaltning. Stipendiets storlek är i regel högst ca 4 000 euro.
     
  • Publiceringsstipendium, som beviljas till översättning eller språkgranskning av forskning inom nordisk förvaltning eller för att täcka publikationskostnader. Stipendiets storlek är i regel högst ca 4 000 euro.
     
  • Resestipendium, som beviljas till forsknings-, studie- och arbetsresor, som främjar nordisk samarbete. Stipendium kan beviljas till exempel för deltagande i en nordisk konferens eller för besök för att bekanta sig med förvaltningen i ett annat nordisk land.

En utredning om hur stipendiet har använts måste tillställas föreningens styrelse inom tre månader från att stipendiet har använts eller senast ett år efter att stipendiet har beviljats. Redovisningsblanketten finns i sidomenyn.

Stipendiesökandenas uppgifter sparas. Dataskyddsbeskrivning enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) gällande NAF:s medlems- och stipendieansökningsregister finns i pdf-format här. (på finska)

 

I tillägg till stipendier beviljar NAF också ut verksamhetsutvecklingsmedel, som delas ut beroende på prövning för att stöda verksamhet som faller inanför ramen av föreningens syfte. Med medlen kan understödas till exempel ordnandet av ett seminarium eller annan tillställning.

Den av styrelsen utsedda stipendiearbetsgruppen behandlar ansökningarna och bereder förslag för beviljandet av stipendier. I arbetsgruppens överväganden beaktas de ovan nämnda principerna. Föreningens styrelse besluter om beviljande av stipendier.