Pro gradu priset

Ansökan om prismottagare för år 2022 öppnas den 15.09.22 och avslutas den 11.11.2022 klockan 16.00.

År 2022 fyller Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f. 100 år. Till ära av jubileumsåret utdelar förbundet ut ett pro gradu pris.

NAF:s Finska avdelnings pro gradu pris kan beviljas till en student, som i sin avhandling på ett förtjänstfullt sätt behandlat berört nordiska förvaltningsrelaterade forskningsområden och därmed ökat kännedomen av nordiska förvaltningsmässiga förhållanden och främjat föreningens syfte. Det första pro gradu priset beviljas år 2020.

Pro gradu priset utdelas på föreningens höstmöte, då mottagaren tilldelas ett diplom samt ett 1 000 euros stipendium.

  • Pro gradut priset 2021 beviljades till Henrik Ekelund från Helsingfors universitet för hans pro gradu "Innovationens svarta låda - En studie av offentliga institutionella betydelse för innovationskapaciteten i Europa"

  • Pro gradut priset 2020 beviljades till Jolanda Linsén från Åbo Akademi för hennes gradu "Ser man skogen för alla träd? En jämförande fallstudie över nationalparksförvaltningen i Norden ur ett governanceperspektiv."

Förfarande

Deltagandet i sker genom att skicka in handledarens rekommendation (max 1 sida) samt avhandlingen i pdf. format per epost till förbundets sekreterare Johanna Saarinen (sihteeri@nafnet.fi)

Ifall avhandlingen publicerats elektroniskt räcker det med att skicka länken via vilken avhandlingen kan läsas.

Handledarens rekommendation ska innehålla följande information och korta motiveringar/beskrivningar:

  • sökandens bakgrundsinformation (förnamn, efternamn, examen, universitet och fakultet)
  • bakgrundsinformation om den sökande (förnamn, efternamn, titel, universitet och fakultet)
  • avhandlingens meriter som helhet
  • avhandlingens förvaltningsmässiga anknytning
  • avhandlingens nordiska anknytning

Förslagen måste skickas till föreningens sekreterare Marcus Lyne senast den 11.11.2022 klockan 16.00.

  • Pro gradun måste vara godkänd vid ett finskt universitet under år 2020-2022 (dvs. 1.8.2020 – 31.7.2022).
  • Avhandlingens språk måste vara finska, svenska eller engelska.

Avhandlingens förvaltningsmässiga och nordiska anknytning kommer i detta fall att tolkas brett. Avhandlingen kan kopplas till de ovannämnda anknytningarna inom exempelvis statsvetenskapliga, politologiska, rättsvetenskapliga eller socialvetenskapliga referensramar.

Beslutsfattande

Föreningens styrelse beslutar om pro gradu prisets mottagare. Förslaget till prisets mottagare görs av föreningens stipendiearbetsgrupp, som delger föreningens styrelse sitt motiverade förslag.

Föreningens styrelse utser stipendiearbetsgruppen för ett år i taget. Stipendiearbetsgruppen väljer sinsemellan ordförande. År 2022-2023 består stipendiearbetsgruppen av forskningschef Petri Uusikylä, professor Jarmo Vakkuri, justitiesekreterare Paul Karlsson och konsultativ tjänsteman Anna Kiiskinen.

Föreningens stipendie- och hedersprisstadgar finns här (på finska).