Föreningens stadgar

1 § Föreningens namn och hemort 

Föreningens namn är Nordiska administrativa förbundets finska avdelning rf, på finska Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry, och dess hemort är Helsingfors stad. Föreningen är tvåspråkig. Registrerings- och protokollspråket är finska. Föreningen hör till Nordiska administrativa förbundet, som består av fem nordiska avdelningar.

2 §Syfte 

Föreningens syfte är att upprätthålla och främja intresset för offentlig förvaltning och förvaltningsrättskipning samt att öka kunskapen om förhållandena inom förvaltningen i de andra Nordiska länderna. Föreningen har som mål att utveckla det nordiska samarbetet samt att stödja behövliga reformer på det administrativa området.

För att uppfylla sitt syfte skall föreningen ordna nordiska möten, intensifiera de nordiska kontakterna och förmedla kunskap om de administrativa förhållandena i Norden. Dessutom beviljar föreningen stipendier, medverkar i utgivningen av Nordisk Administrativt Tidsskrift och arrangerar möten med föredrag samt studiebesök och ordnar annan motsvarande verksamhet som främjar föreningens syfte.

Till stöd för verksamheten kan föreningen ta emot donationer och understöd samt testamenten. Föreningen kan äga fast eller lös egendom som behövs för verksamheten. Föreningen kan också ha en fond för verksamheten.

 3 § Medlemmar

Var och en som är anställd inom den offentliga förvaltningen eller vid en förvaltningsdomstol och som godkänner föreningens syfte och stadgar får ansluta sig som medlem i föreningen. På samma villkor kan universitetslärare i rätts- och samhällsvetenskapliga ämnen ansluta sig som medlemmar. Föreningens styrelse kan dessutom som medlemmar godkänna andra personer som är intresserade av föreningens syfte.

Styrelsen godkänner föreningens medlemmar. Till hedersmedlem kan föreningen kalla personer som genom sin verksamhet på ett betydelsefullt sätt har verkat för att föreningens syfte uppnås. Förvärvade medlemsrättigheter skall bestå.

4 § Medlemsavgift

Föreningsmedlemmarna skall betala en årlig medlemsavgift som fastställs av höstmötet. Medlemsavgift tas inte ut av hedersmedlemmarna.

5 § Utträde och uteslutning 

Varje medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen underrätta styrelsen eller styrelseordföranden eller genom att meddela detta vid ett föreningsmöte för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen, om medlemmen har låtit bli att betala en medlemsavgift som förfallit till betalning eller på något annat sätt låtit bli att fullgöra de förpliktelser som han eller hon har åtagit sig genom att inträda i föreningen eller om medlemmen genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat föreningen.

6 § Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som består av en ordförande samt minst sju och högst elva andra medlemmar vilka väljs vid höstmötet. Ordförandens och de andra styrelsemedlemmarnas mandattid är två kalenderår, så att hälften av medlemmarna årligen står i turen att avgå. De som står i tur att avgå kan väljas på nytt. Om en styrelsemedlem dör eller avgår mitt under mandattiden, väljs i stället någon annan för den återstående tiden.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en skattmästare och andra behövliga medarbetare. Styrelsen kan inom sig tillsätta ett separat arbetsutskott för att bereda ärenden som behandlas i styrelsen.

7 § Styrelsens uppgifter 

 Styrelsens uppgift är att arbeta för att förvekliga styrelsens syfte och mål. Därvid skall styrelsen:

1)      företräda föreningen samt kära och svara för den,

2)      sammankalla föreningens möten,

3)      bereda och presentera de ärenden som behandlas på föreningens möten,

4)      verkställa föreningsmötets beslut,

5)      sköta föreningens ekonomi,

6)      besluta om godkännande och uteslutning av medlemmar,

7)      utse sekreterare och andra medarbetare i föreningen samt ingå avtal och fatta beslut som gäller deras anställningsvillkor,

8)      utföra övriga uppgifter som behövs i skötseln av föreningens angelägenheter.

8 §Styrelsemöten 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förhinder för ordföranden av vice ordföranden, eller när minst tre styrelsemedlemmar begär det. En skriftlig möteskallelse skall skickas till styrelsemedlemmarna minst fyra dagar före mötet.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt mist tre styrelsemedlemmar är närvarande. Vid omröstning avgörs saken med enkel majoritet. Faller rösterna jämt, avgör ordförandens röst. Vid val avgör dock lotten. Vid styrelsemötena förs ett protokoll som skall undertecknas av mötets ordförande och sekreterare. Protokollet skall justeras av en styrelsemedlem som varit närvarande vid mötet och som utsetts att göra detta. 

9 § Rätt att teckna föreningens namn 

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller av någondera av dem tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren.

 10 § Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret.

Bokslutet med behövliga dokument skall tillställas revisorerna senast den 31  mars efter räkenskapsperioden.

Revisorerna skall granska styrelsens verksamhet samt föreningens konton, kassa, värdepapper och övriga egendom samt senast den 15 maj ge ett skriftligt utlåtande om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren.

11 § Föreningens möten

Ordinarie möten är höstmötet, som hålls i november eller december, samt vårmötet, som hålls i maj eller juni.

Extra möten hålls, om styrelsen anser att det behövs eller om tjugo medlemmar eller minst en tiondel av föreningens medlemmar skriftligen begär det av styrelsen för behandling av ett angivet ärende. Mötet skall då hållas inom fyra veckor efter begäran.

12 § Ordinarie möten

 Vid föreningens höstmöte:

 1)      behandlas verksamhetsplanen samt förslag till budget för nästa kalenderår,

2)      väljs ordförande, vartannat år, och övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som står i turen att avgå,

3)     väljs en revisor och, om denna inte är en revisionssammanslutning, en revisorssuppleant att granska styrelsens verksamhet och räkenskaper för innevarande kalenderår,

4)      bestäms om den medlemsavgift som skall uppbäras under följande kalenderår, samt

5)      bestäms arvodena för styrelsemedlemmarna och revisorerna för följande kalenderår.

Vid vårmötet:

1)      presenteras styrelsens årsberättelse,

2)      presenteras bokslutet för föregående kalenderår,

3)      presenteras revisorernas berättelse,

4)      fattas beslut om fastställande av bokslutet samt

5)      fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren.

Vid både höst- och vårmötet kan dessutom fattas beslut om andra frågor som har nämnts i möteskallelsen.

13 § Förfarandet vid föreningsmöten

Föreningens möten öppnas av styrelseordföranden eller vice ordföranden, eller om dessa har förhinder, av den äldste av de närvarande styrelsemedlemmarna. Vid föreningsmötena har varje närvarande medlem en röst. Omröstningar sker öppet, om inte någon vid mötet närvarande medlem begär sluten omröstning.

14 § Möteskallelser och andra tillkännagivanden

Styrelsen skall med ett brev som postas till medlemmarna, eller med e-post till en adress som medlemmarna uppgett, sammankalla föreningsmötena minst sju dygn innan mötet skall hållas. I kallelsen skall nämnas de frågor som behandlas på mötet. Andra tillkännagivanden kan också skickas med e-post eller med hjälp av något annat elektroniskt kommunikationsmedel.

15 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna och upplösning av föreningen skall godkännas vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten med ett beslut som biträtts av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. I möteskallelsen skall nämnas att fråga om stadgeändring eller upplösning av föreningen kommer att behandlas.

Om föreningen upplöses eller förklaras upplöst skall, på det sätt som föreningens sista möte bestämmer, dess tillgångar användas och dess egendom överlåtas till verksamhet som främjar föreningens syfte. Föreningsmötet bestämmer också hur tillgångar som donerats eller testamenterats till föreningen skall förvaltas och användas för likadana ändamål som de har anvisats för.

 16 § Tillämpning av andra bestämmelser

 På föreningens administration, ekonomiförvaltning, bokföring och bokslut tillämpas i övrigt vad som särskilt föreskrivs om detta.