Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry, ruotsiksi Nordiska administrativa förbundets finska avdelning rf, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on kaksikielinen, rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

Yhdistys kuuluu Pohjoismaiden hallinnolliseen liittoon, joka koostuu viidestä pohjoismaisesta osastosta.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää julkiseen hallintoon ja hallintolainkäyttöön liittyvää harrastuneisuutta sekä lisätä muiden Pohjoismaiden hallinnollisten olojen tuntemusta. Yhdistys pyrkii kehittämään pohjoismaista yhteistyötä sekä tukemaan tarpeellisia uudistuksia hallinnon alalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää pohjoismaisia kokouksia, tiivistää pohjoismaista yhteydenpitoa ja välittää tietoa Pohjoismaiden hallinnollisista oloista. Lisäksi yhdistys myöntää apurahoja, osallistuu Nordisk Administrativt Tidsskrift -nimisen aikakauslehden julkaisemiseen ja järjestää esitelmätilaisuuksia, tutustumiskäyntejä sekä muuta vastaavaa yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta. Yhdistyksellä voi olla myös toimintarahasto.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen julkisen hallinnon tai hallintotuomioistuimen palveluksessa oleva, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Samoin edellytyksin yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yliopistojen oikeus- ja yhteiskuntatieteellisten aineiden opettajat. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä jäseneksi muunkin yhdistyksen tarkoituksen mukaisesta toiminnasta kiinnostuneen henkilön.Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava syyskokouksen vahvistama vuotuinen jäsenmaksu. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään seitsemän ja enintään yksitoista muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. Jos hallituksen jäsen kuolee tai eroaa kesken toimikautensa, hänen tilalleen valitaan toinen henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi valita keskuudestaan erityisen työvaliokunnan valmistelemaan hallituksessa käsiteltäviä asioita.

7 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoituksen ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus:

 1. edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastaa sen puolesta;
 2. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset;
 3. valmistelee ja esittelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat;
 4. toimeenpanee yhdistyksen kokousten päätökset;
 5. hoitaa yhdistyksen taloutta;
 6. hyväksyy ja erottaa jäsenet;
 7. ottaa sihteerin sekä yhdistyksen muut toimihenkilöt sekä tekee heidän palvelussuhteen ehtoja koskevat sopimukset ja päätökset;
 8. huolehtii muista yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeellisista tehtävistä.

8 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsenistä sitä pyytää. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme hallituksen jäsenistä on läsnä.

Äänestyksessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa tehtävään valittu, kokouksessa läsnä ollut hallituksen jäsen.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, taikka jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivänä. Tilintarkastajien tulee tarkastaa hallituksen toiminta sekä yhdistyksen tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus sekä antaa viimeistään toukokuun 15 päivänä kirjallinen lausuntonsa tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja rahastonhoitajalle.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Varsinaisia kokouksia ovat syyskokous, joka pidetään marras- tai joulukuussa, sekä kevätkokous, joka pidetään touko- tai kesäkuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi taikka kaksikymmentä jäsentä tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kokous on tällöin pidettävä neljän viikon kuluessa pyynnön tekemisestä.

12 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen syyskokouksessa:

 1. käsitellään toimintasuunnitelma sekä ehdotus talousarvioksi seuraavaa kalenterivuotta varten,
 2. valitaan puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,
 3. valitaan tilintarkastaja ja jos tämä ei ole tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen hallituksen toimintaa ja tilejä kuluvalta kalenterivuodelta,
 4. määrätään jäseniltä seuraavana kalenterivuonna kannettava jäsenmaksu, sekä
 5. määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavan kalenterivuoden aikana.

Kevätkokouksessa:

 1. esitetään hallituksen laatima vuosikertomus,
 2. esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta,
 3. esitetään tilintarkastajien lausunto,
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä
 5. päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle ja rahastonhoitajalle.

Sekä syys- että kevätkokouksessa voidaan lisäksi päättää kokouskutsussa mainituista muista asioista.

13 § Menettely yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, taikka näiden ollessa estyneenä, kokouksessa läsnä oleva iältään vanhin hallituksen jäsen. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Äänestys on avoin, jollei joku kokouksessa läsnä olevista jäsenistä vaadi sen toimittamista umpilipuin.

14 § Kokouskutsut ja muut tiedonannot

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi otettavat asiat. Muut tiedonannot voidaan lähettää myös sähköpostitse tai muun sähköisen viestintävälineen avulla.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään ja omaisuus luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää. Yhdistyksen kokous päättää myös yhdistykselle lahjoitettujen tai sille testamentattujen varojen hoidosta ja käyttämisestä samoihin tarkoituksiin, joihin ne on osoitettu.

 16 § Muiden säännösten soveltaminen

Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on muutoin noudatettava, mitä erikseen säädetään