Publiceringsstipendium

Ansökan för publiceringsstipendium är kontinuerlig

Publiceringsstipendium beviljas till översättning eller språkgranskning av forskning inom nordisk förvaltning eller för att täcka publikationskostnader. Stipendiets storlek är i regel högst ca 4 000 euro.

 

Publiceringsstipendium söks genom att fylla i elektroniska ansökningsblanketten via menyn till vänster (endera för privatperson eller för samfund). Till ansökningen ska bifogas budget. Ansökningen kan göras på finska eller svenska.

 

Ifall du önskar få din resestipendieansökan behandlad på ett visst styrelsemöte, se till att skicka in din ansökan senast 10 dygn före mötet. Senare ankomna ansökningar behandlas på därpåföljande styrelsemöte.

 

Vi behandlar ankomna resestipendieansökningar på hösten i följande NAF:s styrelsemöte:

16.5.2024

 

Sökanden meddelas personligen om stipendiebeslutet efter ansökningstidens utgång.

Den som beviljats stipendium skall inom tre månader från att stipendiet använts eller senast inom ett år från det att stipendiet beviljats ge en skriftlig redogörelse till föreningens styrelse om hur stipendiet har använts.