Stipendier 2019

Ettårigt forskarstipendium 2019

- PD, Tuula Teräväinen och forskningsgrupp (Östra Finlands universitet) för forskningsarbete i miljöpolitik, sociologi och politik "Arktisen alueen ylirajaisten vesiresurssien hallinta – pohjoismaiset hallinnon, hallinnan ja hallinnallisuuden haasteet, odotukset ja uudet avaukset" 24 000 euro (19.12.2019).

 

Forskningsstipendier för doktorsavhandling och annat forskningsarbete (sammanlagt 25 200 euro)

- PM, doktorand Håkan Hemberg (Åbo Akademi) för doktorsavhandling i offentlig förvaltning ”Verksamhetens effektivisering inom offentlig förvaltning med bibehållen/förbättrad etik” 4 000 euro (6.5.2019)

 

- FM, doktorand Kaisa Pankakoski (Cardiff universitet, Wales) för doktorsavhandling i sociolingvistik  ”Vertaileva tutkimus kolmikielisistä perheistä Suomessa ja Walesissa: kielipolitiikka ja kielten kehitykseen vaikuttavat tekijät” 1 200 euro (6.5.2019)

 

- JM, doktorand Kristian Keskitalo (Helsingfors universitet) för doktorsavhandling i juridik ”Rahan sääntelyn oikeushistoria – raha oikeudellisena käsitteenä ennen ja nyt” 4 000 euro (6.5.2019)

 

- PL, stadsdirektör Mats Brandt (Vasa universitet) för forskningsprojekt i social och hälsovårdsadministration ”Effektiva kontrollmetoder – case äldreboenden. Hurdana samband finns det mellan kvaliteten på boende, hur verksamheten kontrolleras och hur brukardelaktigheten ordnas.” 4 000 euro (6.5.2019)

 

- PM, doktorand Marjukka Weide (Jyväskylä universitet) för doktorsavhandling i politik och förvaltning

"PARTICIPATIVE EXPECTATIONS. How is Political Citizenship Constructed in Finnish and Danish Immigrant Incorporation Policies?" 4 000 euro (6.5.2019)

 

- FöM, yngre forskare Paula Tulppo (Arktiska Centret vid Lapplands universitet) för doktorsavhandling i sociologi ”EU:n rajayhteistyö aluekehittämisen välineenä Suomen ja Ruotsin välisellä pohjoisella rajaseudulla” 4 000 euro (6.5.2019)

 

- Doktor elektus, advokat Anna Barlow (Åbo Akademi) för deltagande i forskningsprojekt i juridik ”The Global Access to Justice Project” 4 000 euro (6.5.2019)

 

Resestipendium för forsknings- och arbetsresor utomlands (sammanlagt 13 400 euro)

 

- HM universitetslektor Paula Rossi (Tammerfors Universitet) 1 000 euro: resestipendium för seminariet i Danmark "The Summer Course in Narrative Study" (10.5.2019).

 

- Forskningsdoktor Tomoya Wakayama (Tammerfors Universitet) 850 euro: resestipendium för deltagandet på konferensen i Oslo PlanNord 2019 samt resestipendium på 250 euro för deltagandet på NoRSA 2019-konferensen i Seinäjoki. Sammanlagt 1 100 euro (10.5.2019).

 

- FD, universitetslektor Anni Jäntti (Tammerfors Universitet) 2 000 euro: resestipendium för deltagandet i EGPA-konferensen i Belfast (10.5.2019).

 

- PM, doktorand, projektplanerare Isak Vento 1 400 euro: resestipendium för seminariet i Budapest: "ECPR Summer School in Methods and Techniques" (10.5.2019).

 

- PD, specialforskare Pekka Kettunen 700 euro: resestipendium för deltagandet i mötet i Potsdam. Mötet har samband med Kettunens bokprojekt: "THE FUTURE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT. CHALLENGES FOR LOCAL DEMOCRACY AND ADMINISTRATION" (12.6.2019).

 

- FD, professor Elias Pekkola (Tampereen Yliopisto) 1 750 euro: rese-stipendium för deltagandet i EGPA-konferensen i Belfast (12.6.2019).

 

- FD Anna-Elina Kork, FD universitetslektor Lotta-Maria Sinervo och forskningsdoktor Kirsi Hasanen (Tammerfors Universitet) 2 550 euro: gemensamt rese-stipendium för deltagandet i EGPA-konferensen i Belfast (10.5.2019).

 

- PD, forskningsdoktor Kanerva Kuokkanen (Svenska social- och kommunalhögskolan, HY) 1 400 euro: resestipendium för seminariet i Budapest: "ECPR Summer School in Methods and Techniques" (12.6.2019).

 

- Vice häradshövding, PM Lauri Jääskeläinen (Miljöministeriet) 1 500 euro: resestipendium för att stifta bekantskap med "Moderne byggregler" -projektet i Stockholm och Karlskrona. (12.6.2019)

 

Publiceringsstipendier (sammanlagt 6 000 euro)

 

– ED, överlärare Jukka Ojasalo (Yrkehögskolan Laurea) för språkgranskning av artiklar ”Julkisen sektorin palveluiden innovaatioyhteistyö yritysten, kolmannen sektorin ja muiden organisaatioiden kanssa. Avoimet innovaatioalustat ja julkisella sektorilla.”  1 000 euro (6.5.2019)

 

– Juridiska Föreningen i Finland (JF) för översättningskostnader till svenska av Kai Kokkos "Ympäristöoikeuden perusteet " 5 000 euro (6.5.2019)

 

Verksamhetsutvecklingsmedel (sammanlangt 11 500 euro)

 

- Statsvetenskapliga föreningen för ordnandet av "Statsvetardagarna 2020"  konferensen 3 500 euro. NAF får synlighet vid evenemanget och NAF:s medlemmar har möjlighet att delta i konferensen kostnadsfritt. (20.11.2019)

 

- Hallinnon Tutkimuksen Seura och Focus Localis rf för ordnandet av "Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät" 4 000 euro. NAF får synlighet vid evenemanget och NAF:s medlemmar har möjlighet att delta i konferensen kostnadsfritt och i middagen för nedsatt pris (10.6.2019).

 

- Finlands Kommunförbund för uppstart och ibruktagande av det nordiska utvärderingsinstrumentet Kommunkompassen 4 000 euro (10.4.2019).