Pro gradu priset

Ansökan om prismottagare för år 2023 öppnar den 18.09.23 och avslutas den 23.10.2023 klockan 15.00.

NAF:s Finska avdelnings pro gradu pris kan beviljas till en student, som i sin avhandling på ett förtjänstfullt sätt behandlat berört nordiska förvaltningsrelaterade forskningsområden och därmed ökat kännedomen av nordiska förvaltningsmässiga förhållanden och främjat föreningens syfte. Det första pro gradu priset beviljades år 2020.

Pro gradu priset utdelas på föreningens höstmöte, då mottagaren tilldelas ett diplom samt ett 1 000 euros stipendium.

Förfarande

Deltagandet i sker genom att skicka in handledarens rekommendation (max 1 sida) samt avhandlingen i pdf. format per epost till förbundets sekreterare Emma Isoherranen (sihteeri@nafnet.fi)

Ifall avhandlingen publicerats elektroniskt räcker det med att skicka länken via vilken avhandlingen kan läsas.

Handledarens rekommendation ska innehålla följande information och korta motiveringar/beskrivningar:

  • sökandens bakgrundsinformation (förnamn, efternamn, examen, universitet och fakultet)
  • bakgrundsinformation om den sökande (förnamn, efternamn, titel, universitet och fakultet)
  • avhandlingens rubrik
  • avhandlingens meriter som helhet
  • avhandlingens förvaltningsmässiga anknytning
  • avhandlingens nordiska anknytning

 

  • Avhandlingens språk måste vara finska, svenska eller engelska.

Avhandlingens förvaltningsmässiga och nordiska anknytning kommer i detta fall att tolkas brett. Avhandlingen kan kopplas till de ovannämnda anknytningarna inom exempelvis statsvetenskapliga, politologiska, rättsvetenskapliga eller socialvetenskapliga referensramar.

Beslutsfattande

Föreningens styrelse beslutar om pro gradu prisets mottagare. Förslaget till prisets mottagare görs av föreningens stipendiearbetsgrupp, som delger föreningens styrelse sitt motiverade förslag.